Osłonki

Jak czytać unijne akty prawne?

Na podstawie  pkt 7.9 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, „poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita” oznaczają żołądki, pęcherze i jelita, które po uzyskaniu i oczyszczeniu zostały poddane obróbce takiej jak solenie, podgrzewanie czy suszenie. Produkty te mogą być wykorzystane w przetwórstwie spożywczym jako osłonki.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązują rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692. Na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 „osłonki” oznaczają pęcherze i jelita, które po oczyszczeniu zostały przetworzone przez zeskrobanie tkanki, odtłuszczenie i umycie oraz zostały poddane obróbce za pomocą soli lub wysuszone. Ta definicja osłonek została utworzona na potrzeby tego rozporządzenia, gdyż pęcherze i jelita, z perspektywy zdrowia zwierząt, stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym procesom obróbki zmniejszającym ryzyko, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692. 

Osłonki powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated stomachs, bladders and intestines: casing only).

Lista krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, które ustanawia uzupełniające do rozporządzenia (UE) 2016/429 wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do UE produktów pochodzenia zwierzęcego. Mając na uwadze te wymagania i na podstawie art. 11  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 przywóz osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest możliwy wyłącznie z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404  i które są wymienione w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do osłonek.

W rozdziale C załącznika IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 wskazano, że osłonki pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego podlegają warunkom określonym w sekcjach B, C lub D tego rozdziału w zależności od kategorii ryzyka występowania BSE, do której zaklasyfikowane jest dane państwo pochodzenia. Decyzja Komisji (WE) nr 453/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawia status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE
Wobec powyższego, urzędowe świadectwo ma potwierdzać spełnienie  wymagań weterynaryjnych określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (tzw. deklaracja BSE).

Wzory świadectw

Wzory świadectw zdrowia dla przywozu do UE osłonek znajdują się w:

Wzór świadectwa „CAS” przeznaczony jest do celów wprowadzania na terytorium UE osłonek pochodzenia zwierzęcego, również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takiego produktu, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa „CAS” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r. , a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorze świadectwa urzędowego „CAS mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska