Miód i inne produkty pszczele

Jak czytać unijne akty prawne?

Definicję miodu i produktów pszczelich zawiera art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 oraz art. 2 pkt 34 a) i 34 b) rozporządzenia (UE) 2022/2292.

Miód oznacza naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły z gatunku Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Produkty pszczele oznaczają miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis lub pyłek, przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Lista krajów

Art. 21 rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do „miodu”

Lista zakładów

Miód i inne produkty pszczele mają być wyprodukowane w zakładach zarejestrowanych przez właściwą władzę w państwie trzecim zgodnie z rozporządzeniem (WE) Komisji nr 852/2004.

UWAGA: od dnia 29 listopada 2024r. na podstawie art. 13 ust.1 lit. (c) rozporządzenia (UE) 2022/2292 (zmiana wprowadzona rozporządzeniem (UE) 2023/2652) miód i produkty pszczele (kod HS: 0409, 0410, 12 12, 1521, 1702) muszą pochodzić z zakładów produkujących miód lub inne produkty pszczele w państwie trzecim, które figurują w unijnym wykazie zakładów prowadzonym przez KE.

Wzór świadectwa

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi określa rozdział 45 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (wzór „HON”).

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa „HON” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r. 

Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorze świadectwa urzędowego „HON” mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w części II  świadectwa urzędowego wydanego przez właściwą władzę państwa trzeciego ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

 

 
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska