Owady

Jak czytać unijne akty prawne?

Na podstawie art. 2 pkt 27 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2292:
owady” oznaczają żywność składającą się, wyekstrahowaną lub produkowaną z owadów lub ich części, w tym z dowolnych stadiów rozwoju owadów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których w stosownych przypadkach wydano zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283, i które umieszczono w unijnym wykazie nowej żywności ustanowionym rozporządzeniem  (UE) 2017/2470 („unijny wykaz nowej żywności”).

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2283 owady uznawane są za nową żywność, która może zostać wprowadzona do obrotu na rynku w UE tylko wówczas, gdy uzyska stosowne zezwolenie Komisji Europejskiej i zostanie włączona do unijnego wykazu dozwolonej nowej żywności zawartego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2470. Zanim podmiot zainteresowany wprowadzeniem na rynek w UE nowej żywności uzyska stosowne zezwolenie musi wystąpić do Komisji Europejskiej o wydanie takiego zezwolenia. Wnioski są składane za pośrednictwem elektronicznego systemu, tzw. „e-submission system”, który jest dostępny przez stronę internetową Komisji Europejskiej. Szczegółowych informacji w zakresie nowej żywności udziela Główny Inspektor Sanitarny.

Owady muszą pochodzić z zarejestrowanych zakładów w państwach trzecich, w których wdrożony jest program oparty na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 852/2004 i które są poddawane regularnym kontrolom przez właściwy organ w państwie trzecim.

Listy krajów

Na podstawie art. 24 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405  przesyłki owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy takie środki spożywcze pochodzą i są wysyłane z państw trzecich wymienionych w załączniku XV do tego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi określony w rozdziale
48 załącznika III
do  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 (wzór „INS”)

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „INS” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska