Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego/Wysoko przetworzone produkty: siarczan chondroityny, glukozamina, aminokwasy i inne

Wysoko przetworzone produkty: siarczan chondroityny, glukozamina, aminokwasy i inne

Jak czytać unijne akty prawne?

Sekcja XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004  określa wymagania dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze wytwarzające następujące wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego:

 1. siarczan chondroityny;
 2. kwas hialuronowy;
 3. inne produkty z hydrolizowanych chrząstek;
 4. chitozan;
 5. glukozamina;
 6. podpuszczka;
 7. karuk;
 8. aminokwasy dopuszczone do stosowania jako dodatki do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1333/2008;
 9. środki aromatyzujące do żywności dopuszczone do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008;
 10. pochodne tłuszczy (np. cholesterol i witamina D3 pochodzące z lanoliny).

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze wytwarzające wyżej wymienione wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego muszą zapewnić, aby obróbka użytych surowców eliminowała wszelkie zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Wymagania dla surowców wykorzystywanych do wytwarzania wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego określa pkt (2) sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Artykuł 13 rozporządzenia (UE) 2022/2292 wskazuje, które produkty mają być wysyłane, przyjmowane lub przygotowywane w zakładach figurujących w wykazach publikowanych na stronie  KE.
Mając na uwadze art. 14 rozporządzenia (UE) 2022/2292 zakłady w państwach trzecich, które prowadzą wyłącznie produkcję wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych pozycjami HS: 2932 lub 3503 w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 nie muszą figurować w wykazach sporządzanych i aktualizowanych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) 2022/2292 i które są publikowane na stronie KE.
Do czasu ustalenia wykazu zakładów w państwach trzecich przez Komisję Europejską, wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego mają pochodzić z zakładów zarejestrowanych i nadzorowanych przez właściwy organ państwa trzeciego na podstawie rozporządzenia (WE) Komisji nr 852/2004 oraz spełniać wymogi sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Listy krajów

Na podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/405  przesyłki wysoko przetworzonych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

 1. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych ze zwierząt kopytnych - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XII;
 2. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku IX;
 3. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z drobiu - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XIII.

Wzory świadectw

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych produktów opisanych w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w rozdziale 46 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235 (wzór HRP).

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „HRP” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.  

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska