Kapsułki żelatynowe pochodzenia zwierzęcego

Jak czytać unijne akty prawne?

Wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej

  • Puste kapsułki żelatynowe pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625 kapsułki utwardzonej lub nieutwardzonej żelatyny do spożycia przez ludzi mogą być wprowadzane na teren UE z państw trzecich pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania weterynaryjne:

  • Pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi na teren UE;
  • Przesyłce kapsułek żelatyny pozyskanej z kości przeżuwaczy (np. bydła, owiec, kóz) towarzyszy świadectwo urzędowe według wzoru  „GEL” do celów wprowadzania na terytorium UE żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonego w rozdziale 41 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235, w którym upoważniony przedstawiciel właściwej władzy w państwie trzecim poświadczy spełnienie wymienionych tam wymagań weterynaryjnych. Świadectwo urzędowe nie jest wymagane w przypadku wprowadzania do UE kapsułek żelatyny z kodami HS w ramach pozycji 3913, 3926 lub 9602 części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, jeżeli kapsułek tych nie uzyskano z kości przeżuwaczy.

Produkcja kapsułek żelatyny objętych pozycjami HS: 3913, 3926 lub 9602 jest zwolniona z wymogu pozyskania w zakładzie zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

  • Wypełnione kapsułki żelatynowe pochodzenia zwierzęcego

Kapsułki wypełnione olejem rybim należą do kategorii „produkt rybołówstwa”.

Kapsułki wypełnione produktami złożonymi należą do kategorii „produkt złożony

Od dnia 18 grudnia 2023r. na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2652 wymagana jest urzędowa certyfikacja kapsułek żelatynowych uzyskanych z kości przeżuwaczy (zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 999/2001) stanowiących części produktów pochodzenia zwierzęcego lub stanowiących części produktów złożonych, o których mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2022/2235. Oznacza to, że upoważniony przedstawiciel właściwej władzy w państwie trzecim ma poświadczyć spełnienie wymagań weterynaryjnych w zakresie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) zawartych we wzorze urzędowego świadectwa  „GEL” do celów wprowadzania na terytorium UE żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (rozdział 41 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2020/2235).

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązuje nowy wzór świadectwa: „GEL” wprowadzony rozporządzeniem (UE) 2023/2744 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.  

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego można uzyskać tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska