Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2010 zostało uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostało uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy w stosowaniu list krajów i certyfikacji dla przywozu do Unii mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2021/1329 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 i (UE) 2021/404 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego na stosowanie świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych wymaganych przy wprowadzaniu do Unii niektórych przesyłek do dnia 15 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie ich do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) 605/2010, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym aktem prawnym, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną przed dniem 15 stycznia 2022 r.

Nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 (wzory świadectw w rozdziałach 33-38 załącznika III)

Listy krajów z których możliwy jest przywóz do Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary

  • Zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405, przesyłki mleka surowego, siary, produktów na bazie siary i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „mleka”. 
  • Zgodnie z art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405, przesyłki produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XVIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „mleka”.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska