Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 zostało uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692

 Od dnia 21 kwietnia 2021r. obowiązuje, określony w rozdziale 50 załącznika III (wzór „COMP”) do rozporządzenia (UE) 2020/2235, nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

  • produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej, o których mowa w 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/625 , zawierających produkt mięsny, mleczny, produkt na bazie siary, produkt jajeczny czy produkt rybny);
  • produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych, o których mowa w 12 ust.2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/625.

W drodze wyjątku, produkty złożone nie zawierające w swoim składzie żadnych innych produktów mięsnych niż żelatyna, kolagen i wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004,  powinny być zaopatrzone w poświadczenie prywatne według wzoru określonego w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2020/2235, które zostało przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem i które to poświadczenie potwierdza, że przesyłki są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami, o których mowa w art. 126 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404  do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 28/2012, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym rozporządzeniem, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

Okres przejściowy dotyczy wyłącznie wymagań certyfikacyjnych. Nie wpływa na stosowanie art. 12, 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2019/625 w odniesieniu do produktów złożonych.

Z dniem 8 sierpnia 2021r. zmiana deklaracji BSE dla produktów złożonych zawierających produkty mięsne (pozyskane z bydła, owiec czy kóz) z państw trzecich o kontrolowanym ryzyku BSE.  

Od dnia 8 sierpnia 2021r. w związku ze zmianą załącznika IX rozdział C sekcji C pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, poświadczenie zdrowia publicznego w świadectwie urzędowym w części dotyczącej przywozu z państw lub regionów o kontrolowanym ryzyku wystąpienia BSE produktów złożonych zawierających produkty mięsne pozyskane z bydła, owiec czy kóz powinno być uzupełnione o dodatkowe zapisy wskazane w rozporządzeniu (UE) 2021/1176, o ile zwierzęta, z których pozyskano produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego, pochodzą z państwa lub regionu sklasyfikowanego zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska