Żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 definicją produktów rybołówstwa są objęte także żywe ryby przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 4. pkt 7) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”): zwierzęta akwakultury oznaczają wszelkie zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach akwakultury.

Zwierzęta wodne oznaczają zwierzęta następujących gatunków, we wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja, plemniki i gamety (art. 4 pkt. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/429):

  • ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), mięśniopłetwych (Sarcopterygii) i promieniopłetwych (Actinopterygii);
  • mięczaki wodne należące do typu Mollusca;
  • skorupiaki wodne należące do podtypu Crustacea;

Wymagania przywozowe

1) Zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/632 .żywe ryby przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi (kod CN: 0301) są traktowane na potrzeby kontroli urzędowych tak jak produkty.

Warunki, jakie musza spełniać zwierzęta akwakultury, aby możliwe było ich wprowadzenie do Unii, określone są w art. 167-174 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692

2) Państwo trzecie lub jego region musi być uprawniony do przywozu do UE

  • Wykazy państw trzecich (w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności):

Załącznik IX rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 - Wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych produktów rybołówstwa. 

  • Wykazy państw trzecich (w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia zwierząt):

Załącznik XXI rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 - „Zwierzęta wodne” 

3) zakłady z których pochodzą żywe ryby z akwakultury powinny być zarejestrowane przez właściwą władzę kraju trzeciego jako spełniające odpowiednie wymagania w zakresie higieny określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) 852/2004

lub

powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich, zgodnie z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Produkty rybołówstwa”).

4) Przesyłkom musi towarzyszyć  świadectwo urzędowe. Wzory świadectw urzędowych zostały określone w załączniku III do  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 .

FISH-CRUST-HC (rozdział 28, zał. III ):Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych ryb, żywych skorupiaków i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 UWAGA !

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2022/36 z dnia 11 stycznia 2022 r. od dnia 2 lutego 2022 r. obowiązuje zmieniony wzór świadectwa zdrowia FISH-CRUST-HC  - nowe brzmienie otrzymuje poświadczenie zdrowia zwierząt w części II.2.

 

 5) dodatkowo należy sprawdzić:

  • czy państwo trzecie ma zatwierdzony w danym sektorzeplan „monitoringu pozostałości”, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2011/163/WE - w przypadku ryb z akwakultury;
  • aktualne zakazy przywozowe oraz nadzwyczajne środkimające zastosowanie do niektórych krajów trzecich.

Warunki te nie mają zastosowania w przypadku gdy zwierzęta akwakultury są przeznaczone do celów wprowadzania na terytorium Unii do niektórych zakładów akwakultury, uwolnienia do środowiska naturalnego lub do innych celów nieobejmujących spożycia przez ludzi.

Transport zwierząt akwakultury - warunki zostały określone w art. 167-169 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 .

Należy mieć na uwadze przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999.

Załącznik I tego rozporządzenia zawiera wykaz produktów, które są wyłączone z zakresu obowiązywania tego rozporządzenia. Kompetencje do wykonywania zapisów tego rozporządzenia ma okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego oraz Minister właściwy ds. rybołówstwa.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska